Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy w Czarnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Urząd Gminy w Czarnej, bieżące, menu 1186 - BIP - Gmina Czarna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Gminy w Czarnej

Urząd Gminy w Czarnej

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu Mariola Lew

Pokój nr 6 - I piętro

Tel. (+48) 17 226 23 24 w. 108  e-mail: marlew@gminaczarna.plKSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA Pokój nr 5 i 6 – I piętro

Tel. (+48) 17 226 23 24 w. 108 e-mail: jsroczyk@gminaczarna.pl

Tel. (+48) 17 226 23 24 w. 101 e-mail: edziadosz@gminaczarna.pl,j.orzakiewicz@gminaczarna.pl

 • księgowość budżetowa,

 • sporządzanie sprawozdań budżetowych,

 • wystawianie faktur VAT,

 • wypisywanie dowodów wpłaty,

 • przygotowywanie faktur i rachunków do wypłaty,

 • sporządzanie przelewów,

 • sporządzanie list płac, PIT, deklaracji,

 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,

 • rozliczenia z ZUS i US,

 

Referat PodatkówOpłat

Kierownik Referatu Karolina Szott

Pokoje nr 3, 4 – I piętro

tel.: (+48) 17 226 23 24 w. 132, 234 e-mail: k.szott@gminaczarna.pl, m.rzasa@gminaczarna.pl e.nosek@gminaczarna.pl, e.lukasz@gminaczarna.pl, odpady@gminaczarna.pl

 • ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • przyjmowanie i wysyłanie deklaracji do właścicieli nieruchomości,

 • naliczanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • podatek od środków transportowych,

 • podatek rolny,

 • podatek leśny,

 • podatek od nieruchomości,

 • sprawy dotyczące umorzeń podatków,

 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń o stanie majątkowym,

 • wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

 

KASA

(parter)

tel. (+48) 17 226 23 24 w. 124; e-mail: kasa@gminaczarna.pl  

 • dokonywanie wypłat zasiłków, stypendiów,

 • przyjmowanie wpłat podatkowych, budżetowych i opłaty skarbowej,

 • ewidencja druków ścisłego zarachowania.

PODATKI i OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Pokój 4 – I piętro

 Tel.: (+48) 17 226 23 24 w. 132 e-mail:; e.nosek@gminaczarna.pl; k.szott@gminaczarna.pl

Sprawy z zakresu:

 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od nieruchomości,
 • sprawy dotyczące umorzeń podatków,
 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń o stanie majątkowym.

Pokój 3 - I piętro Tel: (+48) 17 226 23 24 w. 234 e-mail: odpady@gminaczarna.pl

 • ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przyjmowanie i wysyłanie deklaracji do właścicieli nieruchomości,
 • naliczanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • podatek od środków transportowych,
 • wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jolanta Piekarz

Z-ca Kierownika
Krystyna Machowska-Wojnar

    

Pokój nr 2 - parter

Tel.: 17 226 23 24 w. 107, 117 e-mail: usc@gminaczarna.pl

 • sporządzanie aktów urodzeń,  aktów małżeństwa i aktów zgonu w trybie zwykłym i w trybie szczególnym,
 • uzupełnianie i prostowanie aktów stanu cywilnego,
 • wydawanie zaświadczeń:

         - o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

         - stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą,

         - o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

         - o stanie cywilnym,

         - o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

         - o przyjętych sakramentach,

 • przyjmowanie oświadczeń:

         - o uznaniu ojcostwa,

         - o powrocie małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska

         - o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia,

         - małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko

 • sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego,
 • sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego,
 • migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego,
 • wydawanie decyzjiw sprawach imion i nazwisk,
 • przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

Referat Administracji i Spraw Społecznych

Kierownik Referatu  Jolanta Jaźwa

Samodzielne Stanowisko d/s Kadr i Szkoleń Jolanta Jaźwa

Pokój Nr 2 parter

tel. (+48) 17 226 23 24 w.107; 117

e-mail: kadry@gminaczarna.pl

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu,
 • prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek podległych,
 • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
 • współdziałanie z PUP w zakresie organizowania robót publicznych, prac interwencyjnych, stażów dla absolwentów,
 • współdziałanie w zakresie zabezpieczenia mienia urzędu przed pożarem, kradzieżą lub innego rodzaju zniszczeniem - uniemożliwiające prawidłowe działanie Urzędu,
 • koordynacja sprawnego wykonywania obowiązków przez pracowników obsługi,
 • nadzór nad konserwacją i wyposażeniem technicznym Urzędu.

 

 

SEKRETARIAT

Pokój Nr 10 - I piętro

(+48) 17 226 23 24 w.110;  fax (+48) 17 226 23 24  w. 232 

e-mail: sekretariat@gminaczarna.pl;

 • przyjmowanie zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji i interesantów zgłaszających się do Wójta i Sekretarza Gminy,
 • przyjmowanie i rozsyłanie zgodnie z dekretacją poczty elektronicznej,
 • łączenie rozmów telefonicznych do instytucji i rozmówców wg dyspozycji Wójta i Sekretarza,
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń wójta,
 • wystawianie kart drogowych samochodu służbowego,
 • wystawianie delegacji służbowych i prowadzenie ich rejestru.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  

parter

Tel: (+48) 17 226 23 24 w. 100 e-mail: biuro.obslugi@gminaczarna.pl

 • bieżąca obsługa stron,
 • rejestracja pism wpływających,
 • wysyłka korespondencji,
 • przekazywanie zadekretowanej korespondencji,
 • obsługa centrali telefonicznej, faxu,
 • przyjmowanie podań, wniosków,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • zaopatrzenie materiałowo techniczne urzędu,
 • prenumerata prasy.

EWIDENCJA LUDNOŚCI,DOWODY OSOBISTE, SPRAWY WOJSKOWE

pok. Nr 2 – parter

Tel.: 17 226 23 24 w. 107, 117

e-mail: ewidencja.ludnosci@gminaczarna.pl  

 • zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy obywateli polskich,
 • zameldowania i wymeldowania cudzoziemców,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach wymeldowania i zameldowania,
 • wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z dokumentacji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • propwadzenie rejestru i sporządzanie spisów wyborców,
 • przyjmowanie zgłoszeń utraty i unieważnianie dowodów osobistych,
 • prowadzenie rejestru osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
 • obsługa kwalifikacji wojskowej.

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OBSŁUGA  INFORMATYCZNA URZĘDU  

Pokój Nr 11 - I piętro

Tel.:(+48) 17 226 23 24.w 135 e-mail: informatyk@gminaczarna.pl

 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, zmianach wpisu,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dni i godzin otwierania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla mieszkańców,
 • administrowanie siecią komputerową i zasobami komputerowymi,
 • prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i pracy z zainstalowanymi programami,
 • obsługa, konserwacja i bieżące utrzymanie i naprawy sprzętu informatycznego oraz instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej. 

OBSŁUGA RADY GMINY

Pokój Nr 10 tel.: (+48) 17 226 23 24 w. 110,  e - mail  rada.gminy@gminaczarna.pl 

 • obsługa Rady Gminy oraz  Komisji Rady Gminy,
 • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Gminy,
 • przekazywanie uchwał Rady Gminy organom nadzoru,
 • prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem uchwał Rady Gminy,
 • obsługa merytoryczna Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy,
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich mandatu.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE (+48) 17 226 23 24 w. 135;

Pokój Nr 11 - I Piętro

 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • przyjmowanie dokumentacji od poszczególnych stanowisk w urzędzie,
 • opracowywanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji nie archiwalnej.

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Kierownik Referatu Renata Rashwan

Z-ca Kierownika Referatu - Leszek Fidor

Pokoje Nr 13, 15, 16; I Piętro

Tel.: (+48) 17 226 23 24, w. 269, 134

e-mail: renata.rashwan@gminaczarna.plmachowska@gminaczarna.pl

           b.slimak@gminaczarna.pl; lfidor@gminaczarna.pl; geodeta@gminaczarna.pl

 • ewidencjonowanie nieruchomości i lokali użytkowych gminy,
 • prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości przez gminę,
 • wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości oraz lokali użytkowych,
 • dokonywanie podziałów i scaleń nieruchomości i lokali użytkowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich,
 • ustalanie i aktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie i  trwały zarząd,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu gminy,
 • dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
 • ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę,
 • realizacja zadań wynikających z ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa na terenie gminy,
 • prowadzenie i koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem spisu rolnego,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz prawo łowieckie,
 • ochrona zieleni w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • nadzór i rozliczanie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

 

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania Alkoholizmowi

Pokój Nr 16, I Piętro Tel.: (+48) 17 226 23 24, w. 269, 134  e-mail: renata.rashwan@gminaczarna.pl

 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • obsługa organizacyjna Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji i kontrola ich wykorzystania,
 • opracowywanie projektów gminnych  programów w zakresie ochrony zdrowia,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sporzedaż alkoholu,
 • przyjmowanie skarg i wniosków na działalność placówek handlowych i gastronomicznych oraz kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa.

 

Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

Kierownik Referatu Monika Nizioł

Pokój Nr 7 - I piętro

'tel:(+48) 17 226 23 24 w. 146, 106 e - mail m.niziol@gminaczarna.pl

        d.kowal@gminaczarna.pl; fudusze@gminaczarna.pl

 • analiza realnych możliwości pozyskiwania przez gminę środków finansowych z funduszy europejskich i z innych źródeł,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przygotowanych projektów z unijnych środków pomocowych,
 • opracowywanie i koordynacja działań w zakresie Planu Rozwoju Lokalnego gminy i sołectw,
 • prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniu LGD „Eurogalicja”,
 • utrzymywanie kontaktów z gminami partnerskimi,
 • popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w gminie,
 • gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o gminie,
 • opracowywanie i prowadzenie serwisu internetowego gminy oraz bip,
 • współpraca i współdziałanie z klubami sportowymi oraz wszelkimi stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi działającymi na terenie gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji w zakresie sportu i turystyki,
 • koordynowanie działalności prowadzonej przez placówki upowszechniania kultury działające w gminie.

 

Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Sektor "C" - Parter

Tel. (+48) 17 226 24 25, email: z.bojda@gminaczarna.pl

 • nadzór nad organizacją i działaniem Ochotniczych  Straży Pożarnych w gminie,
 • nadzór nad utrzymaniem stałej sprawności sprzętu pożarniczego,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową i  techniczną OSP,
 • zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,
 • współpraca z Państwową Strażą Pożarną, jednostkami OSP, siłami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w prowadzeniu akcji ratunkowych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników,
 • kontrola przestrzegania przepisów p-poż.

 

Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Pokój Nr 3 – I piętro

tel. (+48) 17 226 23 24 w. 234  email: o.cywilna@gminaczarna.pl 

 • utrzymywanie w stałej gotowości akcji kurierskiej oraz udział w jej przeprowadzaniu,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego  sprawie nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych oraz wystawianie wezwań do ich wykonania,
 • planowanie i organizowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony ludności,
 • realizacja zadań związanych z organizacją i działaniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 • uruchamianie właściwych procedur działania  w sytuacjach kryzysowych,
 • realizacja zadań związanych z organizacją i działaniem stałego dyżuru,
 • kierowanie przedsięwzięciami związanymi z ewakuacją ludności.

 


Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Kierownik Referatu Barbara Sowa,

Z-ca Kierownika Referatu - Daniel Wawrzkiewicz

Pokój Nr 1 - sektor B - parter
tel. (+48) 17 226 23 24, (+48) 17 226 26 06 wew. 109, e-mail: bsowa@gminaczarna.pl 

Tel. (+48) 17 226 23 24 w. 230, (+48) 17 226 26 06 w.148

 inwestycje@gminaczarna.pl, budownictwo@gminaczarna.pl

 m.dobrzanska@gminaczarna.pl; k.chmiel@gminaczarna.pl; w.pieklo@gminaczarna.pl, m.bieniasz@gminaczarna.pl

INWESTYCJE I REMONTY

 • przygotowywanie zadań inwestycyjnych gminy,
 • wykonywanie nadzoru rzeczowo – finansowego nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • pełna obsługa inwestorska realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 • przyjmowanie i przygotowywanie projektów rozpatrzenia wniosków o zmianę przeznaczenia terenu,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego,

UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

 • koordynacja działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
 • organizowanie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w tym koordynacja prac w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • dokonywanie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i przepisów  o ochronie środowiska,
 • przygotowywanie projektów decyzji o zatwierdzeniu ugody między właścicielami  gruntów w sprawie zmiany stanu wody na gruntach,
 • przygotowywanie gminnego planu gospodarki odpadami,

DROGI

 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i urządzeń drogowych,
 • realizacja zadań związanych z inżynierią ruchu,
 • koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg gminnych,
 • wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem dróg gminnych,
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej oraz w pozostałych miejscach publicznych gminy,

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawy, roboty budowlane i usługi i materiały, organizowanie i przeprowadzanie przetargów, negocjacji oraz kierowanie zapytań o cenę.

 

REFERAT USŁUG KOMUNALNYCH

      Kierownik Referatu Zbigniew Bojda

      Zastępca Kierownika Piotr Lepianka

       sektor C - parter, tel. (+48) 17 226 226 24 25, 17 226 23 24 w. 143,103 e-mail: z.bojda@gminaczarna.pl

       p.lepianka@gminaczarna.pl; s.panek@gminaczarna.pl; k.panek@gminna.pl

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i innych odbiorców,
 • uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
 • zbiorowy odbiór ścieków i oczyszczanie ich w oczyszczalni ścieków,
 • kontrola jakości wody oraz wykonywanie dezynfekcji sieci i urządzeń,
 • bieżąca eksploatacja, dokonywanie przeglądów napraw, remontów i modernizacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym urządzeń w oczyszczalni ścieków,
 • usuwanie awarii urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wydawanie warunków technicznych uzbrojenia terenu.

Metryka

sporządzono
2014-09-11 przez Jacek Kołcz
udostępniono
2014-09-11 00:00 przez Kołcz Jacek
zmodyfikowano
2023-02-21 11:06 przez Kołcz Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4403
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.