Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności '2018'SESJA NR XLIII Z DNIA 20 września 2018 Roku

 • Uchwała Nr XLIII/406/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminydo zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2019
 • Uchwała Nr XLIII/405/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2018
 • Uchwała Nr XLIII/404/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Czarna do realizacji Projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Uchwała Nr XLIII/403/2018 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej Nr 109828R "Krzemienica Chodakówka I"
 • Uchwała Nr XLIII/402/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr XLIII/401/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czarna
 • Uchwała Nr XLIII/400/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej 3-ch lat
 • Uchwała Nr XLIII/399/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości polożonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XLIII/398/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XLIII/397/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
 • Uchwała Nr XLIII/396/2018 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej
 • Uchwała Nr XLIII/395/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Czarna do realizacji Projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Osi III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPOWP) na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Uchwała Nr XLIII/394/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Czarna do realizacji Projektu pn. 'Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" w ramach Osi III. Czysta energia, działanie 3.3 poprawa jakości powietrza, Pddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XLIII/393/2018 w sprawie zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej      Nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010 roku
 • Uchwała Nr XLIII/392/2018 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dąbrówki stanowiącego załącznik do uchwały własnej  Nr X/96/03 z dnia 28 października 2003 roku
 • Uchwała Nr XLIII/391/2018 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wola Mała stanowiącego załącznik do uchwały własnej Nr X/101/03 z dnia 28 października 2003 roku


SESJA NR XLII Z DNIA 11 lipca 2018 Roku

 • Uchwała Nr XLII/390/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2018
 • Uchwała Nr XLII/389/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
 • Uchwała Nr XLII/388/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania w 2018 roku
 • Uchwała Nr XLII/387/2018 w sprawie zmiany uchwały XL/374/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania w 2018 roku
 • Uchwała Nr XLII/386/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XLII/385/2018 w sprawie zmiany granic Sołectwa Dąbrówki i Sołectwa Wola Mała
 • Uchwała Nr XLII/384/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacynemu
 • Uchwała Nr XLII/383/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Pogwidów
 • Uchwała Nr XLII/382/2018 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych usytuowanych w budynku znajdującym się w miejscowości Medynia Głogowska stanowicych mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat

SESJA NR XLI Z DNIA 18 czerwca 2018 Roku

SESJA NR XL Z DNIA 24 Maja 2018 ROKU

 • Uchwała Nr XL/377/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2018
 • Uchwała Nr XL/375/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiących dochód budżetu Gminy Czarna instrumentem płatniczym
 • Uchwała Nr XL/374/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania w 2018 roku
 • Uchwała Nr XL/373/2018 w sprawie dopłat za ścieki dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług
 • Uchwała Nr XL/372/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy drodze krajowej w miejscowości Krzemienica, gmina Czarna - część A
 • Uchwała Nr XL/371/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nietruchomości położonych w miejscowości Wola Mała
 • Uchwała Nr XL/370/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr XL/369/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2017
 • Uchwała Nr XL/368/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017


SESJA NR XXXIX Z DNIA 27 Marca 2018 ROKU

 • Uchwała Nr XXXIX/367/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2018
 • Uchwała Nr XXXIX/366/2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odplatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
 • Uchwała Nr XXXIX/365/2018 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Sołectwa Dąbróki i Sołectwa Wola Mała
 • Uchwała Nr XXXIX/364/2018 w sprawie podziału Gminy Czarna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Uchwała Nr XXXIX/363/2018 w sprawie podziału Gminy Czarna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


SESJA NR XXXVIII Z DNIA 2 Marca 2018 ROKU

 • Uchwała Nr XXXVIII/362/2018 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXXVIII/361/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2018 [załącznik Nr 1]
 • Uchwała Nr XXXVIII/360/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania inwestycyjnegi p.n. "Uregulowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna - etap III"
 • Uchwała Nr XXXVIII/359/2018 w sprawie zmiany uchwały XXXIII/311/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 24 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizacje zadań w 2017 i 2018 roku
 • Uchwała Nr XXXVIII/358/2018 w sprawie uchylenia Uchwały rady Gminy w Czarnej Nr XXVII/261/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna, na związaną w tym sprzedaż budynku użytkowego i przyznanie dierżawcy pierwszeństwa w nabyciu użytkowania wieczystego i własności budynku oraz na ustanowienie służebności gruntowej
 • Uchwała Nr XXXVIII/357/2018 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXI/212/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XXXVIII/356/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości polożonych w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XXXVIII/355/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2018 roku
 • Uchwała Nr XXXVIII/354/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020

SESJA NR XXXVII Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 ROKU

 • Uchwała Nr XXXVII/353/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3-ch lat nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr XXXVII/352/2018 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXXVII/351/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2018
 • Uchwała Nr XXXVII/350/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2019
 • Uchwała Nr XXXVII/349/2018 w sprawie wspólnego udzielenia z Gminą Sokołów Małopolski pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu
 • Uchwała Nr XXXVII/348/2018 w sprawie zmiany uchwały XXXIV/323/2017 Rady gminy Czarna z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu
 • Uchwała Nr XXXVII/347/2018 w sprawie zmiany statutu Gminnego ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej
 • Uchwała Nr XXXVII/346/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy czarna położonej w miejscowości Czarna na okres powyżej 3-ch lat


data wytworzenia2018-02-05
data udostępnienia2018-02-05
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
data wykonania2018-10-10
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@