Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Uchwały Rady Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy


2012

 Uchwały Rady Gminy w Czarnej 2012 rok

 

Sesja Nr XXVI z dnia 28 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr XXVI/264/2012  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna

Uchwała Nr XXVI/263/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2013 - 2015

Uchwała Nr XXVI/262/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów oraz budowa obiektów zaplecza technicznego w ramach kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej"

Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na rok 2013 Nr XXVI/261/2012 

Uchwała Nr XXVI/260/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Uchwała Nr XXVI/259/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XXVI/258/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012

Uchwała Nr XXVI/257/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2013

Uchwała Nr XXVI/256/2012 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych dla rzeszowskiego obszaru funcjonalnego - ROF" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Uchwała Nr XXVI/255/2012 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna

Uchwała Nr XXVI/254/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXVI/253/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/252/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomościna terenie Gminy Czarna

Uchwala Nr XXVI/251/2012 w sprawie określenia jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/250/2012 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVIII/380/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Czas na aktywność w Gminie Czarna" w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Uchwała Nr XXVI/249/2012 w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Czarna

Uchwała Nr XXVI/248/2012 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Uchwała Nr XXVI/247/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Sesja Nr XXV z dnia 11 grudnia 2012 roku

Uchwala Nr XXV/246/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012

Uchwała Nr XXV/245/2012 w sprawie określenia dni i godzin otwarcia oraz zamknięcia placówek handlowych i gastronomicznych na terenie Gminy Czarna

Uchwała Nr XXV/244/2012 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Czarnej

Uchwała Nr XXV/243/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Czarna

Uchwała Nr XXV/242/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica

 

Sesja Nr XXIV z dnia 29 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXIV/241/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012

Uchwała Nr XXIV/240/2012 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Uchwała Nr XXIV/239/2012 w sprawie istalenia na rok 2013 dopłat do 1 m3 ścieków odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej

Uchwała Nr XXIV/238/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/237/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki oraz uchylenia uchwały Rady Gminy w Czarnej Nr XVI/130/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówki

Uchwała Nr XXIV/236/2012 w sprawie zmiany Nr 7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna.

Uchwała Nr XXIV/235/2012 w sprawie obniżenia średniej cey skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIV/234/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIV/233/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna na rok 2013.

Uchwała Nr XXIV/232/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów

Uchwała Nr XXIV/231/2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Czarnej

Uchwała Nr XXIV/230/2012 w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zmiany uchwały własnej Nr XX/179/2012 z dnia 22 maja 2012r.

Sesja Nr XXIII z dnia 16 października 2012 roku

 

Uchwała Nr XXIII/229/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012

Uchwała Nr XXIII/228/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod poszerzenie cmentarza oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich w miejscowości Czarna, Gmina Czarna

Uchwała Nr XXIII/227/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 9 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.

Uchwała Nr XXIII/226/2012 w sprawie wyrażenia zgody na: sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska oraz na ustanowienie służebności gruntowej.

Uchwała Nr XXIII/225/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Łańcucka.

Uchwała Nr XXIII/224/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów.

Uchwała Nr XXIII/223/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska.

Uchwała Nr XXIII/222/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Czarna.

Uchwała Nr XXIII/221/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzech lat.

Uchwala Nr XXIII/220/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica na okres powyżej trzech lat.

Uchwała Nr XXIII/219/2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w miejscowości Czarna stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.

Uchwała Nr XXIII/218/2012 w sprawie zmiany Uchwały XXII/192/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia komunalizacji mienia

Uchwała Nr XXIII/217/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna

Uchwała Nr XXIII/216/2012 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Uchwała Nr XXIII/215/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/200/2012 Rady Gminy w Czarnej w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała Nr XXIII/214/2012 w sprawie podziału Gminy Czarna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXIII/213/2012 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/274/2009  z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze z zespołach szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarna

Sesja Nr XXII z dnia 14 sierpnia 2012 roku

 

Uchwała Nr XXII/212/2012 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012

Uchwała Nr XXII/211/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 1339 położonej w miejscowości Czarna

Uchwała Nr XXII/210/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego

Uchwała Nr XXII/209/2012 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXII/208/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Wójta Gminy Czarna

Uchwała Nr XXII/207/2012 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego "WISŁOK"

Uchwała Nr XXII/206/2012 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego "WISŁOK"

Uchwała Nr XXII/205/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 1137/7 położonej w miejscowości Krzemienica

Uchwała Nr XXII/204/2012 w sprawie zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010r.

Uchwała Nr XXII/203/2012 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXII/202/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XX/179/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji Tymczasowego Targowiska Gminnego w Czarnej

Uchwała Nr XXII/201/2012 w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Czarna do realizacji projektu pn. "Indywidualizacja naszą szansą - doposażenie bazy dydaktycznej na terenie gminy Czarna".

Sesja Nr XXI z dnia 28 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XXI/200/2012 w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała Nr XXI/199/2012 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czarna w charakterze Partnera do projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Uchwała Nr XXI/198/2012 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna

Uchwała Nr XXI/197/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

 Uchwała Nr XXI/196/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012

Uchwała Nr XXI/195/2012 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Uchwała Nr XXI/194/2012 w sprawie zmiany uchwały XV/126/2011 wRady Gminy w Czarnej z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w roku 2012

Uchwała Nr XXI/193/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/160/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2012

Uchwała Nr XXI/192/2012 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Czarna i nadania Statutu Zepołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Czarnej

Uchwała Nr XXI/191/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej

Uchwała Nr XXI/190/2012sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie  komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów

Uchwała Nr XXI/189/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie  komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów

Sesja Nr XX z dnia 22 maja 2012 roku

Uchwała Nr XX/188/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012

Uchwała Nr XX/187/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Czarna

Uchwała Nr XX/186/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Zalesie

Uchwała Nr XX/185/2012 w sprawie włączenia Przedszkola Filialnego w Dąbrówkach do Zespołu Szkół w Dąbrówkach

Uchwała Nr XX/184/2012 w sprawie włączenia Przedszkola Filialnego w Krzemienicy do Zespołu Szkół w Krzemienicy

Uchwała Nr XX/183/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012 Nr XVII/153/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Uchwała Nr XX/182/2012 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarna

Uchwała Nr XX/181/2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarna za 2011 rok

Uchwała Nr XX/180/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XX/179/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji Tymczasowego Targowiska Gminnego w Czarnej

Uchwała Nr XX/178/2012 w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała Nr XX/177/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Krzemienica

Uchwała Nr XX/176/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Czarna

Uchwała Nr XX/175/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2011

Uchwała Nr XX/174/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Czarna za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011

Uchwała Nr XX/173/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2011

 Uchwała Nr XX/172/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za rok 2011

 

Sesja Nr XIX z dnia 28 marca 2012 roku

 • Uchwała Nr XIX/171/2012 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
 • Uchwała Nr XIX/170/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XIX/169/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012
 • Uchwała Nr XIX/168/2012 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XIX/167/2012 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinasowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Uchwała Nr XIX/166/2012 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego wyznaczonego dla złoża kruszywa naturalnego "Medynia Łańcucka-Czarna", w miejscowości Medynia Łańcucka i miejscowości Czarna, Gmina Czarna
 • Uchwała Nr XIX/165/2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2012 roku
 • Uchwała Nr XIX/164/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XIX/163/2012 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością

Sesja Nr XVIII z dnia 2 marca 2012 roku 

 • Uchwała Nr XVIII/162/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012 Nr XVII/153/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku
 • Uchwała Nr XVIII/161/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XVIII/160/2012 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
 • Uchwała Nr XVIII/159/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
 • Uchwała Nr XVIII/158/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/2007 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 • Uchwała Nr XVIII/157/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody"
 • Uchwała Nr XVIII/156/2012 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów
 • Uchwała Nr XVIII/155/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

SESJA NR XVII Z DNIA 27 stycznia 2012 roku

 • Uchwała Nr XVII/154/2012 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa".
 • Uchwała Nr XVII/153/2012 - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNA NA ROK 2012.
 • Uchwała Nr XVII/152/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.
 • Uchwała Nr XVII/151/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Czarna.
 • Uchwała Nr XVII/150/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 • Uchwała Nr XVII/149/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego.
 • Uchwała Nr XVII/148/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów produkcyjnych i usług komercyjnych w miejscowości Krzemienica, gmina Czarna.
 • Uchwała Nr XVII/147/2012 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czarna liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 • Uchwała Nr XVII/146/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 1347 położonej w miejscowości Czarna.
 • Uchwała Nr XVII/145/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 1505/2 położonej w miejscowości Medynia Głogowska.
 • Uchwała Nr XVII/144/2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Czarna stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.
 • Uchwała Nr XVII/143/2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Czarna stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.
 • Uchwała Nr XVII/142/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat.
 • Uchwała Nr XVII/141/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzech lat.
 • Uchwała Nr XVII/140/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica.


data wytworzenia2012-01-18
data udostępnienia2012-01-18
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin295
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@