Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Ewidencja szkół i placówek niepublicznych


INFORMACJA

dotycząca zgłaszania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Gminie Czarna


 

Podstawa prawna

Tryb postępowania reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Czarna − jednostkę samorządu terytorialnego, obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Niezbędne dokumenty

 1. 1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. 2. Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:
  1. 1. statut szkoły lub placówki
  2. 2. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
  3. 3. potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowy - osoba prawna)
  4. 4. dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu)
  5. 5. informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:
   1. 1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
   2. 2. możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),
   3. 3. możliwość realizacji innych zadań statutowych,
   4. 4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy
  6. 6. opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce w postaci:
   1. 1. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
   2. 2. opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
   3. 3. pozwolenia na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach nieszkolnych)
  7. 7. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności)
  8. 8. pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy (w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności)
  9. 9. opinia ministra właściwego do spraw zdrowia (w przypadku szkoły medycznej)

 

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Termin realizacji wpisu

Wójt Gminy Czarna jako organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki
 2. datę i numer wpisu do ewidencji
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę
 5. adres szkoły lub placówki
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci
 7. w przypadku liceum profilowanego – nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego, w jakich szkoła kształci.

Opłaty Nie pobiera się opłat.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście w Biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Czarnej (parter budynku) w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub listownie na adres: Urząd Gminy w Czarnej 37 – 125 Czarna 260.

Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji

W przypadku niekompletności lub nieprawidłowości złożonych dokumentówosoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Gminie Czarna wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nie uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Wójt Gminy Czarna wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Wójt Gminy Czarna wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji także, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Uwagi i informacje dodatkowe

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni wszelkich zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.

Wykreślenie wpisu do ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) − jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Informacja o trybie odwołania

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Formularze do pobrania

 

 1. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia,[pobierz].
 2. informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych, PDF
 3. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty ( w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej) PDF
 4. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Czarna PDF

 data wytworzenia2014-06-27
data udostępnienia2014-06-27
sporządzone przezJacek Kołcz
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin944
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@